Rijschool

Persoon Rijdende Bmw Auto
Veel rijscholen zijn betrekkelijk onafhankelijk; dat wil zeggen dat ze geen bemoeienis van buitenaf hebben. De nauwe relatie met de rijschool is een positief uitgangspunt voor de leerling. Sommige instellingen passend bij hun missie … bieden een eerste keer bestuurder, minimumeisen, intensieve cursus voor nieuwe bestuurders, defensief rijden, gevorderd rijden, geavanceerde Motivatie en Vaardigheden Ontwikkeling.
De stijl van de rijlessen.De rijlessen moeten zeer interactief, reflectief, nadenkend, duidelijk en zeer logisch zijn. De … intensiteit van de lessen moet gebaseerd zijn op het vermogen van de leerling om zich aan theroutine te houden. De rijschool moet respecteren hun doelstellingen en de individuele behoeften van de student.
De faciliteit.
De rijschool moet over een veilige, aangepaste en flexibele faciliteit beschikken. De rijschool moet een Kies een rijschool perspectief hebben. De rijschool moet rekening houden met verkeersveiligheid, het verminderen van het aantal botsingen, duurzaam rijden, rijden in een globale omgeving, lesgeven aan anderen, interne presentatie van de lessen, beoordeling van de school en de rijschool om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de behoeften van hun klanten.
De theorie van de rijschool.
De school moet een programma hebben dat in de eerste plaats gericht is op onderzoek en ontwikkeling van huidige en toekomstige … bestuurders. De … rijschool moet een programma hebben dat de dividenden van zijn dynamische activiteiten omvat (onderzoek, conceptualisering, evaluatie, feedback en ontwikkeling van een vooroordeel)
De professionele aanpak van de rijschool.
De professionele aanpak van de school moet zowel (1) intern als extern zijn … en (2) professioneel en waarnemer. De school kan niet differentiëren via slimme zelf rechtvaardiging, verder moet de school volledig belanghebbenden zijn bij haar dynamische activiteiten … en beschikken over goed vastgestelde normen die zowel de bestuurder als de gemeenschap in staat stellen de … kwaliteit en motivatie van haar rijdend personeel waar te nemen en te evalueren.
We moeten de inspanningen van de school om tegemoet te komen aan de unieke socio-linguale behoeften van hun leerlingen respecteren en waarderen. De school moet respecteren en waarderen dat de opleiding van individuen door middel van reflectie en interactie een van de belangrijkste sleutels is om een goede bestuurder te worden. De school moet deze opleiding respecteren door haar doelstellingen bekend te maken, met name op het gebied van de opleiding en de beoordeling van bestuurders. De school dient te respecteren dat het “Driver Focus Model” (zoals gebruikt bij de coaching) een flexibele, reflectieve en redelijk strikte norm is die van de school verlangt dat zij zich aanpast aan de behoeften van haar leerlingen. De school dient te respecteren dat het de leerlingen zijn die de waarde van reflectie zullen aantonen door de rijopleiding en de toetsing toe te passen om de individuele doelstellingen en de doelstellingen van de school te bereiken.
De school dient te beseffen dat leren een leerproces is en dat het niet gaat om een eenmalige reeks van dingen die moeten gebeuren. Bovendien moet de school respecteren dat het belangrijk is voor de school om de leerlingen te begeleiden in het bereiken van hun potentieel dat de mogelijkheid heeft om bij te dragen tot het succes van de rijlessen.
We moeten ook respecteren dat een rijschool die een diverse en representatieve groep leerlingen van verschillende nationaliteiten, rassen en culturen omvat, een sterker gevoel van respect voor de betekenis van diversiteit zal tonen.
De school moet respecteren dat het belangrijk is te luisteren naar en zoveel mogelijk te leren van de diverse bijdragen die de leerlingen leveren aan de opleiding van de bestuurder. Voorts dient de school te respecteren dat verschillende niveaus van lerenden in verschillende mate betrokken kunnen zijn bij het opleidingsproces en dat degenen die graag een bijdrage willen leveren aan de opleiding en degenen die niet zeker weten of zij dat wel willen, daarin tegemoet moeten worden gekomen.
De school moet respecteren dat alle plaatsingen van instructeurs gebaseerd moeten zijn op hun eigen verdiensten en op de collectieve beoordeling van hun vaardigheden. Voorts dient de school te respecteren dat niemand bij het nemen van beslissingen in een machts- of voordeelpositie mag worden geplaatst.
We moeten ook respecteren dat een rijschool die de theoretische en toegepaste vaardigheden van haar opleiders effectief op elkaar afstemt, in de beste positie verkeert om haar leerlingen te werven en te behouden.
Het erkennen van deze waarheden zijn uiterst belangrijk bij het bepalen en vervolgens handhaven van de kwaliteit van de opleiding die door rijscholen wordt gegeven.Verder speelt een respectvolle houding ten opzichte van de bestuurder als persoon en zijn/haar menselijkheid een sleutelrol in de rijlessen die door rijscholen worden gegeven.
Tenslotte moet ook worden gerespecteerd dat het voor de rijschool van groot belang is theoretische en occasionele praktische contacten te hebben met de ouders die willen voorkomen dat hun kinderen gaan rijden, evenals met hun leeftijdgenoten.
De conclusie:
Wij moeten het idee respecteren dat een rijschool zich moet bezighouden met de behoeften van het individu, zowel de toekomstige als de bestaande.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top